Par mums

Uzņēmējsabiedrība Dormax tika dibināta 1994. gadā. Šobrīd Dormax ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Polijas teritorijā, kas ražo pret saules gaismu aizsargājošas sistēmas interjera aptumšošanai. Mūsu uzņēmuma piedāvājumā Jūs atradīsiet ražošanas elementus šādiem produktiem: ruļļu paceļamajiem aizkariem, Venēcijas žalūzijām, vertikālajām žalūzijām, plisē, romiešu paceļamajiem aizkariem, bambusa paceļamajiem aizkariem, paneļu žalūzijām, sistēmām Sunshield, Winter Meeting u.c. Sabiedrības Dormax piedāvājumā ir ne tikai komplektācijas sastāvdaļas, bet arī katras žalūziju sistēmas un paceļamo aizkaru karnīžu izgatavošanai nepieciešamās iekārtas. 

Uzņēmuma rīcībā ir mūsdienīga ražošanas bāze, kas ļauj piedāvāt pilnu gatavo žalūziju izstrādājumu klāstu. Papildus tradicionālo un pārbaudīto žalūziju un paceļamo aizkaru karnīžu ražojumu piedāvājumiem, uzņēmuma Dormax stratēģija ir jaunu, iepriekš nezināmu risinājumu ieviešana, kas tikai nedaudz ir popularizēti pret sauli aizsargājošu risinājumu tirgū Polijā. 

Dormax žalūzijas un paceļamo aizkaru karnīzes ir pazīstamas ne tikai Polijā. Daudzus gadus mēs tās eksportējam uz Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, Lietuvu, Čehiju un Slovākiju. Turklāt jau vairākus gadus mums ir pastāvīgi pircēji arī Zviedrijā, Anglijā, Vācijā, Nīderlandē un Francijā. 

Dormax ir neapstrīdēts līderis, kas ražo elektriskos motorus žalūzijām, pret saules stariem aizsargājošām sistēmām ziemas dārziem un stikla mansard konstrukcijām, kas ir kļuvušas par mūsdienu arhitektūras neatņemamu sastāvdaļu. 

Mūsu produkti ir izstrādāti ar kvalitātes un drošuma garantiju!

Kopš 2005. gada WWW.DORMAX.LV ir oficiālais pārstāvis Latvijas teritorijā. Uzņēmuma efektīva mārketinga politika ļauj tam savienot augstu produktu tehnisko līmeni ar saprātīgu cenu politiku un patērētāju pieprasījumu. Mazumtirdzniecības (piegādātāju) punkti dažādos Latvijas reģionos sniedz  iespēju speciālistiem izpētīt un izanalizēt tirgus attīstības tendences, kontrolēt pakalpojumus un to kvalitāti, izmantojot „atgriezenisko saikni” ar patērētājiem un partneriem. Sadarbība ar vairumtirdzniecības pasūtītājiem – lielajiem uzņēmumiem nodrošina garantēti augstus pārdošanas apjomus. 

Visplašākais mūsdienīgu un kvalitatīvu produktu klāsts dzīvoklim, mājai, birojam no viena un tā paša piegādātāja izdevīgi izceļ WWW.DORMAX.LV pret sauli aizsargājošu sistēmu tirgū. Augstā produktu kvalitāte un garantija, Eiropas līmeņa serviss, augstā darbinieku kvalifikācija – tas viss raksturo WWW.DORMAX.LV, kas iemieso sevī komforta tehnoloģijas, drošuma harmoniju, funkcionalitāti un oriģinālu dizainu! Augstā korporatīvā kultūra un darbinieku kompetence ļauj sasniegt pasūtījumu izpildi precīzi termiņā atbilstoši Latvijas tirgū ierastajiem augstajiem produktu un pakalpojumu kvalitātes standartiem. 

Lai arī cik pievilcīgi neizskatītos daudzu Latvijas uzņēmumu reklāmas  saukļi, galīgā cena vairumā gadījumu neatbilst tam, ko esat gaidījuši... Vai arī Jūs neapmierina servisa kvalitāte, kas Jums tika garantēta... 

Mūsu vārdi atbilst mūsu darbiem! Vienkārši piezvaniet mums, un mēs Jums sagatavosim maksimāli labvēlīgu aprēķinu. Turklāt mēs esam gatavi sniegt Jums arī papildu ATLAIDES...!

Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka mēs esam vienīgais uzņēmums Latvijas tirgū, kas vairumā gadījumu strādā bez priekšapmaksas (avansa) vai priekšapmaksa nepārsniedz 20% no pasūtījuma cenas. Tādā veidā mūsu uzņēmums garantē ātru un kvalitatīvu pasūtījumu izpildi.

SIA „WWW.ŽALUZI.EU"
PRIVĀTUMA POLITIKA
Apstiprināta Rīgā, 2018.gada 15.maijā

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes mērķi, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Sadarbojoties ar SIA WWW.ŽALUZI.EU, no personas var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Informācija ir nepieciešama tiešās sadarbības nodrošināšanai – pasūtījuma apstrādei, piegādei un norēķinu administrēšanai un/vai darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai. SIA WWW.ŽALUZI.EU personas dati tiek izmantoti ievērojot visaugstākos drošības standartus. 

Personas datu pārzinis un tā kontaktinformācija
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA WWW.ŽALUZI.EU, vienotās reģistrācijas Nr. 40103661973, juridiskā adrese Rīga, Zalves iela 75, LV-1046. SIA WWW.ŽALUZI.EU kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir tālruņa numurs 80008085 vai e-pasta adrese info@zaluzi.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA WWW.ŽALUZI.EU juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

Dokumenta piemērošanas sfēra
Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu – SIA WWW.ŽALUZI.EU klientu, sadarbības partneri, darbinieku, darba vietas kandidātu vai uzņēmuma apmeklētāju. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
fiziskajām personām – darbiniekiem, potenciālajiem darbiniekiem, klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
SIA WWW.ŽALUZI.EU teritorijas un telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana.
SIA WWW.ŽALUZI.EU rūpējas par personas privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro personas tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz datus (SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā, e-pasta formātā, telefoniski vai klātienē) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 

Personas datu apstrādes nolūki
WWW.ŽALUZI.EU apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
klienta identificēšanai;
līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
garantijas saistību izpildei;
klientu apkalpošanai;
iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
norēķinu administrēšanai;
SIA WWW.ŽALUZI.EU pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, iebildumu izskatīšanai un apstrādei, tālruņa sarunu ierakstu ietvaros. Sarunu ieraksti tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu.
SIA WWW.ŽALUZI.EU īpašuma un personu drošībai, zādzību un krāpniecisku darbību novēršanai SIA WWW.ŽALUZI.EU teritorijā un telpās, noziedzīga nodarījuma fiksēšanai, iespējamo likumpārkāpēju identificēšanai Video novērošanas ietvaros. Videonovērošanas ietvaros dati tiek glabāti vienu mēnesi. Pēc šī termiņa beigām SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina pilnīgu datu automātisku dzēšanu, ja dati iepriekš nav pieprasīti vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. Ja dati iepriekš ir pieprasīti no kompetentām valsts vai pašvaldību institūcijām vai ir konstatēti noziedzīgi nodarījumi, datus uzglabā pēc nepieciešamības.
Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
Citos specifiskos nolūkos, par kuriem persona tiek informēta brīdī, kad sniedz attiecīgus datus SIA WWW.ŽALUZI.EU.
Personas datu apstrāde
SIA WWW.ŽALUZI.EU apstrādā personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus. 

Personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus, piemēram, resursu plānošanas sistēmas nodrošinātājiem, uzņēmumam, kas sniedz apsardzes un drošības pakalpojumus.  

Personas datu saņēmēju kategorijas
SIA WWW.ŽALUZI.EU neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA WWW.ŽALUZI.EU piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA WWW.ŽALUZI.EU likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.
Personas datu glabāšanas ilgums
SIA WWW.ŽALUZI.EU glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA WWW.ŽALUZI.EU vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti. 

Piekļuve personas datiem un citas personas tiesības
Personai ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. 

Personai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA WWW.ŽALUZI.EU piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz personu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA WWW.ŽALUZI.EU likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA WWW.ŽALUZI.EU pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. 

Persona var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
rakstveida formā klātienē SIA WWW.ŽALUZI.EU birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot personas pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA WWW.ŽALUZI.EU pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU atbildi personai nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā personas norādīto atbildes saņemšanas veidu. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personas iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā. 

Saziņa ar personu
SIA WWW.ŽALUZI.EU veic saziņu ar personu, izmantojot personas norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi). Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA WWW.ŽALUZI.EU veic uz noslēgtā līguma un/vai izrakstītā rēķina pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai izmaiņu saskaņošana, informācija par rēķiniem u.c.). 

SIA WWW."ŽALUZI.EU" nekad nepieļaus personīgo datu izmantošanu reklāmas un sakaru vajadzībām no trešo personu puses. 

Citi noteikumi
SIA WWW.ŽALUZI.EU ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā. 

SIA WWW.ŽALUZI.EU interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA WWW.ŽALUZI.EU nenes atbildību.